Znana jest już płaca minimalna w 2022 roku.

Od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 210 zł brutto w stosunku do wynagrodzenia z 2021 r. i będzie wynosiło 3010 zł.

14 września br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. W wyniku tej zmiany najniższe pensje przekroczą trzy tysiące złotych.

Wzrost płacy minimalnej oznacza podwyżkę niektórych świadczeń pracowniczych. Na jej podstawie oblicza się:

  • Wynagrodzenie pracowników najmniej zarabiających. W rezultacie pracodawcy będą zobowiązani podwyższyć ich pensje do poziomu ustawowego.
  • Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
  • Minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się mobbingu wobec pracownika.
  • Dodatek za pracę w porze nocnej.
  • Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić do dyspozycji pracownikowi. Jest to kwota, którą komornik musi pozostawić na koncie bankowym dłużnika.

Niestety, wzrośnie również minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czyli składki emerytalne, rentowe i chorobowe. Dotyczy to osób, które prowadzą działalność gospodarczą, a nie korzystają z ulgi na start i nie prowadzą działalności nieewidencjonowanej.

Wyższa płaca minimalna w 2022 roku, to również wyższa minimalna stawka godzinowa. Ta także wzrośnie i będzie wynosiła 19,70 zł brutto.


Źródło:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. poz. 1690). (dostęp: 2021-09-16 18:53)