Zerowy PIT dla młodych to ulga w podatku dochodowym dla osób fizycznych, które za dany czas uzyskały przychód z umowy o pracę, zlecenia, praktyk absolwenckich lub stażu uczniowskiego i jednocześnie nie ukończyły 26 roku życia. Ulga w deklaracji PIT naliczana jest automatycznie. Wynika z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.).

Definicje przychodów objętych ulgą:

  1. z pracy – to należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. W szczególności wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i różne dodatki, np. dodatek stażowy, dodatek zadaniowy.
  2. ze zlecenia – to należności za wykonanie usługi, otrzymane na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą (jednostką organizacyjną, przedsiębiorstwem w spadku) lub właścicielem (posiadaczem, zarządcą, administratorem) nieruchomości z lokalami na wynajem.
  3. z praktyki absolwenckiej – to należności otrzymane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej. Ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich definiuje pojęcie praktyki absolwenckiej.
  4. Przychody ze stażu uczniowskiego to należności otrzymane z tytułu odbywania stażu uczniowskiego. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe definiuje pojęcie stażu uczniowskiego.

Limit ulgi

Kwota, którą może uzyskać taka osoba w roku podatkowym w deklaracji PIT wynosi 85 528 zł. Kwota 85 528 zł będzie podlegała całkowitej uldze. Niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego osób pozostających w związku małżeńskim limit ulgi wynosi tyle samo. Limit ulgi przysługuje odrębnie podatnikowi i małżonkowi, czyli 85 528 zł na osobę. Ulgę stosuje się tylko i wyłącznie w danym roku podatkowym. Nie jest możliwe, aby ulga przeszła na kolejny rok. Przychody z pracy nie mogą przekroczyć kwoty 85 528 zł, które podlegają uldze. Przykładowo u osoby, która posiada uprawnienia do ulgi, czyli nie ukończyła 26 roku życia, pracuje na umowę o pracę, ale także prowadzi własną działalność gospodarczą, ulgą pozostaną objęte przychody tylko z umowy o pracę.

Przykładowo małżeństwo spełnia warunki ulgi. Mąż posiada umowę o pracę, żona odbywa praktyki absolwenckie, oboje nie ukończyli 26 roku życia. Roczne wynagrodzenie męża wyniosło 100 tys. zł, a żony 30 000 zł. Ulga w tej sytuacji obejmuje przychód żony. Dochód żony nie przekroczył kwoty 85 528 zł i kwota limitu ulgi męża, czyli 85 528 zł. Suma przychodów małżeństwa, która została objęta ulgą wynosi więc 115 528 zł.


Co nie może zostać wliczone w przychody objęte ulgą?

Kwota 85 528 zł nie uwzględnia jednak wszystkich przypadków. Zwolnieniu od podatku podlega zasiłek chorobowy i inne przychody zwolnione od podatku z mocy ustawy. Są to przykładowo podróże służbowe, inne przychody, które podlegają opodatkowaniu ryczałtem lub takie, od których nie pobiera się podatku. Rozporządzenia bardziej szczegółowo opisują przypadki, od których nie pobiera się podatku.
Za dzień ukończenia 26 roku życia uważa się dzień 26 urodzin. Do tego dnia włącznie uwzględniane są przychody dla opisywanej ulgi w deklaracji PIT. Przykładowo osoba, która urodziła się 20 sierpnia posiada prawo do ulgi włącznie do dnia 20 sierpnia. Ulga przysługuje maksymalnie do 26 roku życia.

Korzystanie z ulgi wpływa najbardziej na:

  • wysokość kosztów uzyskania przychodów. Odlicza się do wysokości, która nie przekracza tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu. Mowa o kosztach uzyskania przychodów z pracy oraz ze zlecenia (kwotowe oraz faktycznie poniesione).
  • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zapłacone ze środków podatnika od przychodów objętych ulgą, nie podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i podatku.
  • ulgę na dzieci. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone przez podatnika od przychodów objętych ulgą (choć nie podlegają odliczeniu), uwzględnia się przy ustalaniu różnicy między kwotą przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym (tzw. dodatkowy zwrot). W konsekwencji, jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskał przychody objęte ulgą, to nawet w sytuacji gdy nie płaci podatku dochodowego (bo nie uzyskał innych przychodów, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej), ma prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił z własnych środków od przychodów objętych ulgą.

Co należy zrobić, gdy przekroczy się kwotę przychodu objętego ulgą?

W przypadku gdy podatnik uzyska wyższe przychody niż 85 528 zł, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego (deklaracja PIT). W takim przypadku podatnik powinien w deklaracji PIT wykazać również przychody objęte ulgą. Podatnik nie składa oświadczenia lub innego wniosku do pracodawcy.

Jeżeli podatnik nie przekroczy kwoty przychodów 85 528 zł nie składa deklaracji PIT. Wyjątkiem jest sytuacja gdy oprócz przychodów objętych ulgą uzyskał dochody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej. Drugim wyjątkiem jest ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku lub gdy podatnik ma obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty uprzednich odliczeń, do których utracił prawo. W trzech powyższych przypadkach gdy podatnik składa zeznanie PIT-36 lub PIT-37 musi również jest także wykazać w deklaracji PIT przychody objęte ulgą. Wykazanie przychodów objętych ulgą jest konieczne, aby prawidłowo wypełnić pozostałe pozycje zeznania z uwagi na wskazane wcześniej zależności między ulgą a kosztami uzyskania przychodów, składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i ulgi na dzieci.

Co zrobić, żeby ulga nie była naliczona i w jakim przypadku warto jej nie naliczać?

Zdarza się, że podatnik nie chce by w danym roku podatkowym przysługująca ulga była naliczana. Podatnik może zgłosić pisemny, własnoręczny wniosek do pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek wdrożyć wniosek najpóźniej od następnego miesiąca po jego otrzymaniu. Złożenie wniosku odnosi się do sytuacji, gdy podatnik pracuje w dwóch lub więcej firmach. Wtedy każdy z pracodawców ma prawo zastosować ulgę zgodnie z ustawą. Gdyby każdy z płatników zastosował ulgę, konsekwencją dla podatnika mogłaby być potrzeba dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Źródło: Bez PIT dla młodych